Hjelpe- og behandlingstilbud

Barnevernet

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår.  Tjenesten er organisert i kommunalt og statlig barnevern, og disse har ulike oppgaver. Det kommunale barnevernet utfører det daglige og løpende arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til å iverksette tiltak når vilkårene i loven er oppfylt. Barnevernstjenesten skal foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemda, de skal videre iverksette tiltak og følge opp barna og familiene. De har og et forebyggende ansvar som i hovedsak gjelder tidlig innsats overfor barn og familier der det foreligger risiko for omsorgssvikt og utvikling av alvorlig atferdsvansker. Barnevernstjenesten er pålagt å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer, og disse er på sin side pålagt å samarbeide med barnevernstjenesten. Et godt samarbeid mellom barnevernet og andre hjelpetjenester er avgjørende for å gi rett hjelp til rett tid.

For å skape et helhetlig tilbud for barnet, har barneverntjenesten plikt til å utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Det statlige, regionale barnevernet (Bufetat) har ansvar for å rekruttere og formidle fosterhjem, sørge for nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem, og å etablere og drifte barnevernsinstitusjoner.

 

Akuttberedskapen – barnevernvakten og alarmtelefon

Problemer og hendelser kan kreve inngrep til alle døgnets tider. Dersom politiet finner grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for omsorgssvikt som gir grunn til bekymring for barnet, skal patruljen skrive melding til barnevernstjenesten. Ordningen med barnevernvakt er noe ulikt organisert i de forskjellige kommunene og det er derfor ikke alle har en slik vakt.

Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111, er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barnevernstjenestens kontorer er stengt. Alarmtelefonen er både et supplement til lokal akuttberedskap, og et telefonnummer der barn og voksne kan henvende seg til for å søke hjelp for en situasjon, eller bekymring for at et barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

 

Helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgstjenestene har et stort ansvar både i forebygging av overgrep og ved oppfølging av skader som følge av vold og seksuelle overgrep.

 • Legevakten; ivaretar det akutte, medisinske behovet til de som har vært utsatt for vold og overgrep.
 • Overgrepsmottak; et helsetilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og / eller vold i nære relasjoner. De skal ivareta medisinsk undersøkelse og behandling, psykososial støtte og oppfølging samt rettsmedisinsk undersøkelse og sporsikring. Tjenesten er ikke lovpålagt og er derfor ikke i alle kommuner.
 • Fastlege; har et medisinskfaglig ansvar for diagnostikk, behandling og oppfølging. De skal samarbeide med andre instanser for eksempel gjennom utarbeidelse av individuell plan eller videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Så nær som hele befolkningen er tilknyttet en fastlege. Det er de som tar størsteparten av somatiske og psykiske førstehåndsvurderinger, herunder problemer som oppstår relatert til vold og seksuelle overgrep og konsekvenser av dette.
 • Tannhelsetjenesten; i flere fylkeskommuner har tannhelsetjenesten arbeidet målrettet med problematikken seksuelle overgrep, det skal være etablert rutiner i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten slik at mistanke om omsorgssvikt og overgrep rapporteres til rette myndighet.
 • Spesialisthelsetjenesten; her menes både somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rumiddelmisbruk. Dett er tjenester som tilbys i eller utenfor institusjon. For å bli behandlet i spesialisthelsetjenesten kreves det normalt henvisning fra primærhelsetjenesten, forutsatt at man ikke blir lagt inn akutt.
 • Psykisk helsevern for barn og unge; barn og unge som trenger spesialisthjelp fra det psykiske helsevernet kan henvises til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) av fastlege eller leder for barnevern. BUP har ansvar for å utrede barnets tilstand og tilby tilpasset behandling. Behandlingen kan være individuell eller familiebasert, ofte vil den være begge. BUP skal og veilede kommunens helse- og omsorgstjenester og barnevernstjenesten, det kan og være aktuelt å rettlede omsorgs- og støttepersoner i familie og nettverk.
 • Barneansvarlige; spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å ha barneansvarlig personell innen for hver avdeling. De har ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Formålet er å sikre at behovet til barna blir ivaretatt.
 • Kommunepsykologen; psykologer har en viktig rolle i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barr. Kommunepsykologene kan bidra med opplæring i hvordan man snakker med barn om vold og overgrep. De kan undervise om traumesymptomer, veilede og følge opp andre fagpersoner i kommunen.

 

Krisesentertilbudet

Far 1.januar 2010 fikk landets kommuner en lovfestet plikt til å sørge for et krisesentertilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, trygt og midlertidig botilbud, dagtilbud, døgnåpent telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen.

 

Familieverntjenestene

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Det er 50 familievernkontor rundt om i landet, og det er variasjon i tjenestetilbudet mellom regioner og kontorer.

 

Politi og rettsvesen

Politiet møter barn som har opplevd vold og overgrep ved utrykning i akuttsaker og ved dommeravhør. For å begrense skadevirkningen av en traumatisk situasjon må politiet ivareta barna på best mulig måte. Dett ved å avdramatisere sin tilstedeværelse og forklare at hensikten er å hjelpe både voksne og barn, barna må bli forklart hva som skal skje.

 

Dommeravhør

Når barn har vært utsatt for vold og overgrep, kan det være aktuelt å gjennomføre et dommeravhør. Politiet sender saker over til retten med begjæring om dommeravhør. Avhøret skal foretas så raskt som mulig og senest to uker etter at anmeldelsen av den straffbare handlingen er inngitt politiet.

 

Statens barnehus

Ordningen med barnehus ble iverksatt i 2007 for å bedre ivareta barn og unge under 16 år som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. På barnehusene gjennomføres dommeravhør, medisinske undersøkelser og oppfølging og behandling på et og samme sted. De skal bidra til bedre samarbeidet mellom ulike etater i volds- og overgrepssaker. De ansatte skal også kunne gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester.

 

Ideelle og private hjelpetilbud

I tillegg til den hjelp som tilbys i det ordinære hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenesten, finnes det en rekke tilbud som er organisert gjennom støtte- og ressurssentre.

 • Sentre mot incest og seksuelle overgrep
 • Røde Kors tilbud for ungdom
 • Mental Helse Ungdom
 • Alternativ til vold
 • Reform
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 

 

                             "Barndommen kommer ikke i reprise"

                                                                       - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.