Selvhjelp 

 

"Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp er å sette igang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv".

                                                             

 

Alta krisesenter arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Selvhjelpsforståelsen bygger på at det i alle mennesker finnes iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Disse ressursene består blandt annet av økt innsikt som bidrar til å frigjøre ressurser.

 

Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv innebærer:

 1. Erkjennelse av eget problem, ta eierskap.
 2. Motivasjon for aktiv endring.
 3. Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten.
 4. Forandring. Målsettingen for selvhjelp er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandring av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon.  

 

Empowerment/ brukermedvirkning

Empowerment/ brukermedvirkning tar utgangspunkt i aktiv deltakelse ved å velge å ta ansvar og derigjennom ta makten over sitt eget liv. Dette kan føre til mobilisering av egenstyrke som gir individet mulighet for egenkontroll og økt selvtillit. På denne måten utløses ressurser i form av ferdigheter i å ta individuelle avgjørelser i eget liv.

 

Nytten av selvhjelp

Resultatene av selvhjelp for den enkelte kan for eksempel være:

 • Sette seg i stand til å be om hjelp og få utbytte av faglig hjelp, når man trenger det
 • Delta i egen hverdag
 • Våge og igjen bli en del av nærmiljø og tidligere nettverk
 • Våge å gå ut i arbeidslivet/ skolen igjen
 • En tryggere jeg, og en tydeligere identitet
 • Bevisstgjøring av egen rolle og egen påvirkning på andre mennesker
 • Økt egenkraft for å gjennomføre endringsarbeidet

 

 

"Selvhjelp er å skaffe seg mot og ork til å prøve å gjøre endringer i livet. Selvhjelp er å lytte til det smertefulle for å finne ut hva det vil fortelle oss".

                                                                                                                                   www.selvhjelp.no