Nettmobbing

Nettmobbing er annerledes, og påvirker mange barns hverdag på nett. Digitale medier kan brukes til å plage, true og mobbe jevnaldrende. Det kan være en stor belastning når mobbing kringkastes på nettet, og det som sies om deg kan ses av jevnaldrende. Samtidig kan det være skjult for voksne, så be om hjelp hvis du har behov for det. Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. På samme tid blir mobbingen synlig for andre barn. 

Medietilsynet siste undersøkelse om norske barns medievaner viste at 26 prosent av barna hadde lagt merke til at noen har blitt mobbet eller truet på ulike nettsamfunn. Det er en nedgang fra 30 prosent fra 2012. Jo eldre barn blir, jo mer legger de merke at andre blir mobbet eller truet på nett. 13 prosent har opplevd å bli mobbet gjennom slike nettsamfunn, mens kun 6 prosent oppgir at de selv har mobbet andre på slike nettsteder. 69 prosent vet hvem de skal henvende seg til dersom de blir utsatt for nettmobbing. 

En relativt ny form for mobbing er deling av uønskede bilder av andre på nett. 11 prosent av barn 9 til 16 år har selv opplevd at noen andre har delt bilder av dem som gjorde dem sinte eller lei seg. Det er en større andel jenter enn gutter som har opplevd dette, og det er særlig blant jenter over 12 år at dette forekommer (Barn og medier 2014: Medietilsynet). 

 

Skille mellom konflikt og mobbing

Mens konflikt handler om en uoverensstemmelse mellom interesser, verdier, handlinger osv er mobbing en gruppes systematiske forfølgelse eller utelukkelse av en person i en formell-sosial sammenheng. ”Gruppen” indikerer at det er snakk om en utelukkelse av en enkeltperson fra et gitt fellesskap, f.eks. en klasse. Den vanligste formen på nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller på spillsteder med en chatfunksjon. Mobbing har to hovedformer:

  • ”Forfølgelse” er den aktive, direkte og synlige form. 
  • ”Utelukkelse” er den passive, indirekte og usynlige form. Å bli ignorert og forbigått gang på gang av klassekameratene, er også mobbing.
  • ”Det systematiske” indikerer at vi ikke snakker om enkeltstående handlinger, men om handlinger som utspiller seg over en lengre periode.
  •  ”En formell sammenheng” indikerer at mobbing foregår i barnefellesskapene i skoler, fritidstilbud og sportsforeninger og andre steder, hvor barnegruppen settes sammen i formell forstand, i motsetning til klikker og omgangskrets som er uformelle grupper og preget av innbyrdes aksept.

 

Hva er nettmobbing?

Andre måter nettmobbing kan uttrykke seg på er sladring om personen, kallenavn og sarkasme, misbruk av passord og profiler og publisering av bilder av personen som gjør personen flau eller setter ham/henne i et dårlig lys. Utestengelse i form av av at ingen "liker" bilder eller statusoppdateringer kan også føre til at barn føler seg mobbet, og for svært mange barn er akkurat denne typen bekreftelse utrolig viktig. Mobbingen kan i noen tilfeller etterfølges av slag, spark eller annen fysisk vold.Mobbing kan være tilfeldig, men som regel skjer det mellom barn og unge som allerede kjenner hverandre, enten fra skolen eller fritidsaktiviteter eller via Internett. Ifølge Senter for Atferdsforskning frykter 25 % av norske ungdomsskoleelever nettbasert mobbing.

 

Hva sier barn og unge selv om nettmobbing?

  • Mange mener mobbing foregår fordi mobberne har det dårlig hjemme, ikke forstår at de de mobber blir leie seg og at det er både gruppepress og ønske om høyere status som driver dem. I tillegg har endel mobbere selv vært utsatt for mobbing.
  • Mange barn og unge forsøker å bidra til å stoppe mobbingen ved å forsvare den som blir mobbet, få mobberne til å slutte, snakke med foreldre eller lærere og snakke med den som ble mobbet.
  • Men mange barn vet ikke hvordan de skal få stoppet mobbingen av noen andre og mange er redd for å bli mobbet selv.
  • Mange barn mener det er verre å bli mobbet på nett, blant annet fordi det er synlig for mange andre barn og fordi de som mobber ofte bruker mye styggere språk. 
  • Barn som blir mobbet fysisk på skolen, kan ofte også oppleve nettmobbing. 

 

Nettmobbing er annerledes

Når mobbingen går over på nett eller mobil kan dette gjøre mobbingen verre for personen som opplever mobbingen på grunn av:

Avstand: Partene står ikke ansikt til ansikt som i ”tradisjonelle” mobbesituasjoner. Uten kroppsspråk, toneleie osv. går mye av kommunikasjonen tapt. Det gjør at det som kommuniseres, kan misforståes og virke ekstra brutalt.

Ikke noe pusterom: Veldig mange barn og unge er konstant på nett og mobil. Logger de seg av lukker de seg ute fra det sosiale fellesskapet. Er man konstant er på nett, kan mobbingen foregå hvor som helst og når som helst og personen får ikke noe fristed.

Full offentlighet: På Internett og mobil blir meldingene og bildene ofte publisert i full offentlighet - alle kan se dem. Personen som blir mobbet blir derfor ekstra sårbar og deres sårbarhet blir fullt synlig for alle. Offerets posisjon i gruppen offentliggjøres i f.eks. gjestebøker eller avstemninger på nettet. Mobbingen kan oppleves ekstra skremmende fordi det kan være vanskelig å finne ut av hvem som står bak.

Utenfor de voksnes synsfelt: Mobbing som foregår på nett og mobil er i mange tilfeller usynlig for de voksne og derfor vanskeligere å stoppe. Mange barn og unge snakker ikke med foreldrene eller lærerne om mobbingen fordi de tror at deres innblanding kan gjøre mobbingen verre, og snakker først om det når problemet er blitt veldig stort.

Organisert mobbing: Noen ganger organiseres mobbingen ved bruk av chat, gjestebok og mobil med meldinger fra forskjellige avsendere, men med samme truende innhold. En annen form for organisert mobbing er såkalte hatsider, der det legges ut bilder av personen i situasjoner som ikke er ment at alle skal se (for eksempel fra dusjen eller i garderoben etter gymtimene på skolen) med sårende eller sjikanerende kommentarer om offeret.

Seksuell trakassering: Seksualitet, identitet og kropp er sårbare temaer, særlig for tenåringer. Disse bilr også ofte temaer for mobbingen. En 13-årig jente opplevde for eksempel at det plutselig sto i profilteksten hennes på en nettside: ”jeg liker eldre menn”. Jenter kan oppleve å bli kalt ”hore”, ”felles” eller andre nedsettende kommentarer om kjønn og kropp. Guttene kan få meldinger som ”homo” og ”soper”.

 

                                                                                                                                        Reddbarna.no