content_full_top - is not in layout!

"Si det til noen"

Gratis tilbud, forebyggende arbeid

 

SMISO Vest-Finnmarks undervisning "Si det til noen", er en undervisning om seksuelle overgrep til 4.trinn i Alta og Loppa kommune.  

 

Vi mener at det er hensiktsmessig å lære barn og unge om seksuelle overgrep innenfor skolens arena. Slik vi ser det, vil vi på den måten nå de aller fleste, samtidig som elevene er i et trygt og kjent miljø.  Erfaringer vi har fra mange års arbeid innenfor problematikken, viser at utsatte som utvikler store og dyptgående senvirkninger etter overgrep, er de som ikke har fortalt om overgrepene eller fått hjelp før de kom til støttesenteret i voksen alder. De dyptgående skadene utviklet seg spesielt i ungdomsårene.

Får barn og unge hjelp i tidlig alder, er det stor sannsynlighet for at senvirkningene blir betraktelig redusert. Det er derfor viktig å nå denne gruppen slik at de kan få hjelp til å takle egne følelser, sette ord på å bearbeide det de har opplevd.

Undervisningen er på to x 45 minutter. I undervisningen er sosiallærer/spes.ped ansvarlig/helsesøster, lærer og 2 fra oss alltid tilstede, slik at eventuelle utsatte barn kan være trygge på at disse også vet hva vi har snakket om, og dermed har mulighet til å hente hjelp hos kjente/trygge voksne. På samme måte kan det gi trygghet til resten av elevgruppa som også kan ha tanker og spørsmål rundt temaet i etterkant av undervisningen.

De ansatte fra SMISO Vest-Finnmark er tilgjengelig umiddelbart etter undervisningen for å svare på eventuelle spørsmål eller andre henvendelser fra barna.

 

Målsettingen for undervisningen er todelt:

For det første ønsker senteret å avdekke seksuelle overgrep og hjelpe den enkelte til å søke hjelp. For det andre ønsker senteret å bevisstgjøre og styrke barna mot seksuelle overgrep. Ved å synliggjøre hvordan en person kan oppleve det å være utsatt for overgrep, er vi også med på å forhindre potensielle overgripere.

Hovedfokus vil være å åpne opp for drøfting i en åpen dialog med elevene. Tanken bak drøftingen er at det statistisk sett vil sitte barn i klasserommet som lever under overgrep eller har vært utsatt for overgrep. Disse vil da selv høre hva klassekameratene tenker under drøftingen og kanskje våge å åpne seg og fortelle hva hun/han opplever.

 

Temaer som blir drøftet i åpen dialog med barna:

  • Gode og vonde berøringer, hva er det?
  • Gode og vonde hemmeligheter
  • Ikke alle hemmeligheter skal holdes hemmelig
  • Hva betyr incest/seksuelle overgrep og hvordan kan det oppleves å bli utsatt for dette?
  • Er det vanskelig å fortelle at man har vært/er utsatt for seksuelle overgrep? Hva skjer når man forteller at man har vært/er utsatt for seksuelle overgrep?
  • Viktig at barn og ungdom tør å fortelle det når de har vært utsatt for seksuelle overgrep.
  • Vi fokuserer på at det er forbudt ved lov å utsette barn og unge for seksuelle overgrep, og at det alltid er de voksne som har ansvaret for handlingene, uansett hva barnet tror og blir fortalt
  • Vi lager en regel sammen med barna om at de som bærer på vonde og vanskelige opplevelser/følelser må si ifra til en voksen de stoler på.
  • Nettovergrep og nettvett

 

 Hva bør gjøres om et barn forteller at de har vært/er utsatt for overgrep?

Senteret får henvendelser fra voksne, lærere eller andre som arbeider med barn og unge, om at de er engstelige for å være den personen barnet forteller sine vonde opplevelser til. Mange er engstelige fordi de ikke føler at de strekker til eller ikke vet hva de skal gjøre. Vi kan bidra med kunnskaper og erfaringer i en eventuell avdekkingsfase.

Nasjonale statistikker viser at den største prosenten av overgripere har en nær relasjon til barnet. At barnet lever i en nær relasjon med overgriperen gjør at situasjonen til barnet blir ekstra vanskelig. I tillegg til at barnet ikke har noen fristeder, da disse overgrepene ofte skjer i hjemmet, er hun/han også helt avhengig av denne personen, både fysisk og psykisk.

Dersom et barn våger å åpne seg i en skolesituasjon der en ansatt fra SMISO Vest-Finnmark er tilstede, setter den ansatte og helsesøster/sosiallærer/spes.ped ansvarlig seg sammen for å prate med barnet. De møter barnet med ros for at hun/han fortalte dette, og trygger barnet med at ingen vil bli sinte. Underveis i samtalen er det viktig å få en kort oversikt over barnets situasjon. Foregår overgrepene nå? Hvem utsetter barnet for det vonde, og hvem bor sammen med barnet? Hva som iverksettes videre er avhengig av informasjonen barnet gir.

Vi synes samtidig det er viktig å informere om at det er forholdsvis sjeldent at avdekking av seksuelle overgrep skjer under selve undervisningen, da barrieren for å våge å fortelle er meget høy hos de aller fleste. Likevel mener vi at undervisningsopplegget kan bidra til å senke terskelen for utsatte barn, da de kan kjenne seg igjen i temaene som blir drøftet.

 

Beredskapsplan for forebygging av sekseulle overgrep

Alta kommune har i 2017 utarbeidet en beredskapsplan for forebyggign av seksuelle overgrep. Her står det konkret hva man skal gjøre ved msitanke og avdekking, samt at det er henvisninger til litterarur, nettsider og annet verktøy som kan brukes når man skal ha dette som tema med barn. Denne planen er på kommunens hjemmeside.