content_full_top - is not in layout!

Hva er traumer?

Den opprinnelige betydningen av ordet traume refererer til åpne fysiske sår eller skader i huden, som er fremkalt av ytre vold for eksempel ulykke, fall o.l. Begrepet traume blir og brukt i psykologisk betydning, vi snakker da om et psykisk traume. Et slikt psykisk traume kan oppstå når mennesker opplever hendelser som er så overveldende, skremmende, intense og uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene inn over seg og romme dem på vanlig måte. Dette er hendelser der en selv, eller de en er glad i utsettes for en situasjon som innebærer trussel om død eller alvorlig skade.

Det kan ikke gis noe eksakt svar på hva som er en traumatisk hendelse, det er altså ingen enkelt hendelse som vi vet gir alle mennesker traumereaksjoner. Dette fordi vi mennesker reagerer så ulikt. En og samme situasjon kan være dramatisk for et menneske og gi psykiske problemer i etterkant, mens det for en annen ikke gir noen problemer. Faktorer før, under og etter hendelsen har innvirkning på hvordan traumet oppleves.

Faktorer før hendelsen; sosial og genetisk arv, tidligere psykisk sykdom og tidligere traumatiske opplevelser.

Faktorer ved selve traumet; for eksempel opplevelsen av å være i livsfare eller når en ikke kan unnslippe eller påføres skade.

Faktorer etter hendelsen; den støtte og omsorg en fikk, eller mangel på dette.

En må derfor snakke om potensielt traumatiske hendelser. Slike potensielt traumatiske hendelser kan være krig, voldtekt, ulykker, naturkatastrofer, å være utsatt for vold eller vitne til vold, være forsømt, sviktet og forlatt i barndommen, alvorlig misbruk i barndommen- følelsesmessig, fysisk eller seksuelt. Dersom den alvorlige hendelsen skjer en gang, for eksempel voldtekt, kalles det enkelttraume. Dersom det skjer gjentatte ganger, over tid, i relasjon, som for eksempel seksuelle overgrep fra omsorgspersoner eller familievold, kalles det komplekse traumer.

www.krisepsyk.no

Anstorp, Benum, Jakobsen (red.)(2006): «Dissosiasjon og relasjonstraume. Integrering av det splittede jeg». Oslo: Universitetsforlaget.

Søftestad, Andersen (red.) (2014):»Seksuelle overgrep mot barn traumebevisst tilnærming». Oslo: Universitetsforlaget.