content_full_top - is not in layout!

Tegn og signaler

Hvis en får mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep må en være åpen for at det også kan være andre mulige forklaringer på barnets eventuelle utsagn eller atferd. Noen barn kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep uten å vise spesielle tegn eller reaksjoner, mens andre barns utsagn og/eller atferd kan gjøre at en blir alarmert. Barn kan fortelle konkret om overgrep, men det vanlige er at beskrivelsene er vage og vanskelige å fortolke. Barn kan også vise endringer i sinnsstemning eller atferd.

 

Fysiske symptomer på seksuelle overgrep

Det vanligste er at seksuelle overgrep mot barn ikke etterlater fysiske spor eller forandringer. Fysiske symptomer kan være klage over sårhet og/eller vondt i underlivet, blødning, utflod, og gjentatte urinveisinfeksjoner. Dette kan imidlertid også være helt normale tilstander som vanligvis ikke kan knyttes opp mot seksuelle overgrep.

 

Atferdsmessige/psykososiale symptomer og reaksjoner

Det er stor variasjon i symptombildet, og symptomene i seg selv kan ikke gi sikre holdepunkter for overgrep. Mange barn viser imidlertid symptomer innenfor minst to av følgende områder: Angst, sinne, konsentrasjonsvansker i skolen, seksualisert atferd og psykosomatiske plager. Nedenfor beskrives symptomer som kan gjøre seg gjeldende for ulike aldersgrupper. Tegn beskrevet under en viss aldersgruppe kan være aktuelle for yngre/eldre aldersgrupper.

 

Symptomer og lidelser som er nevnt under de ulike aldersgruppene kan forekomme uten at det foreligger overgrepsproblematikk.

 

Små barn 0–2 år

I denne aldersgruppen kan det være spesielt vanskelig å finne ut om symptomene skyldes seksuelle overgrep eller har andre årsaker. Symptomene nedenfor har vanligvis andre årsaker enn seksuelle overgrep.

Barn i denne aldersgruppen kan vise følgende tegn og symptomer:

 • Angst under stell og bleieskift
 • Generelt engstelige, klamrende, sutrende og sinte
 • Forstyrret søvnmønster
 • Generelle tegn på mistrivsel
 • Skriketokter og/eller panikkanfall

 

Barn 3–5 år

Barn i denne aldersgruppen kan vise følgende tegn og symptomer:

 • Fortelle med ord at de er utsatt for overgrep
 • Gi uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakke om
 • Smerter i magen og/eller hodet
 • Smerter og sårhet i underlivet (ikke alltid ytre tegn)Problemer med vannlating/avføring etter at de er blitt renslige
 • Hyppige mareritt hvor barna kan bli paniske og utilgjengelige for trøst
 • Fjerne og stirrende i perioder
 • Fortvilelse, angst og depresjon
 • Problemer med tannpuss
 • Problemer med spising (spesielt barn som blir misbrukt oralt). Dette kan dreie seg om generelle spisevegring eller ulyst i forhold til spesielle typer mat som kan minne om sæd eller penis
 • Seksuell adferd uvanlig i forhold til alder og modenhet (seksualisert atferd)

 

Barn 6–12 år

Barn i denne aldersgruppen kan vise følgende tegn og symptomer:

 • Gi uttrykk for at de ikke har lyst til å leve, for at de har vanskelige liv eller true med å ta livet av seg
 • Sterk skam- og skyldfølelse
 • Isolere seg fra andre barn
 • Bli mimikkfattige, innadvendte og deprimerte
 • Aggressivitet og/eller hyperaktivitet
 • Lærevansker (fra milde konsentrasjonsvansker via språkvansker til å virke psykisk utviklingshemmet uten å være det)
 • Bli uforutsigbare, høre stemmer, føle seg dirigert av fantasipersonligheter, ha lange perioder med fjernhet, leve ut forskjellige personligheter. Dette kan være barn som dissosierer.
 • Problemer knyttet til hygiene, eksempelvis ved å nekte å dusje, ignorere personlig hygiene eller ved å være
  tvangsmessig opptatt av å være ren
 • Forvirring rundt egen kjønnsrolle, eksempelvis kan enkelte jenter som blir misbrukt prøve å bli som gutter, mens andre vil prøve å være hyperfeminine, ofte på en overdreven måte
 • Seksuell adferd uvanlig i forhold til alder og modenhet (seksualisert atferd)

 

Pubertet og ungdomsår

Nye trekk i denne aldersgruppen kan være følgende:

 • Tidlig seksuell debut, prostitusjon/promiskuøs atferd og rusmisbruk
 • Synkende skoleprestasjoner
 • Jenter vil kunne kle og oppføre seg utfordrende
 • Innblanding i kriminelle aktiviteter
 • Selvmordsfare mer uttalt
 • Selvskading
 • Rømming hjemmefra – spesielt når overgrepene foregår hjemme
 • Forgripe seg seksuelt på jevnaldrende eller yngre barn
 • Utvikler ulike former for spiseforstyrrelser, herunder også overvekt
 • Mer uttalte dissosiasjonssymptomer, som beskrevet over
 • Angst- og tvangslidelser, depresjoner og psykoser

                           

 

                                                                                                                                     www.FMSO.no