content_full_top - is not in layout!

Definisjoner på seksuelle overgrep og incest

 

Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Noen ganger er det opplagt at det dreier seg om overgrep, andre ganger er man i tvil. Du skal iverksette retningslinjene også ved tvil.

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter.

Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep.

Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Juridisk definisjon for seksuelle overgrep

Den juridiske definisjonen av seksuelle overgrep mot barn framgår av straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd. Det er en rekke egne bestemmelser for overgrep mot barn. Straffeloven forbyr:

  • Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd kan for eksempel være blotting, det å få et barn til å vise fram kjønnsorganet sitt eller forslag om sex.
  • Seksuell handling kan være for eksempel beføling av bryster eller kjønnsorganer.
  • Seksuell omgang er samleie eller samleielignende forhold som slikking og suging av kjønnsorgan.

Strafferammene forbundet med seksuell omgang er høyere enn for seksuell handling som i sin tur er høyere enn ved seksuell atferd.

 

Sosialpsykologisk definisjon for seksuelle overgrep:

Grunnleggende elementer i mange av de definisjonene som er satt fram i sosialfaglig, psykologisk og sosiologisk faglitteratur om seksuelle overgrep mot barn, har vært:

  • Det er en handling som barnet ikke kan forstå, ikke er modent for og ikke kan gi informert samtykke til.
  • Handlingen krenker barnets integritet.
  • Den voksne utnytter barnets avhengighet og/eller egen maktposisjon.
  • Handlingen baserer seg primært på den voksnes behov.
  • Aktiviteten bryter med sosiale tabuer innenfor familien eller den aktuelle kulturen eller er ulovlig.

 

Barn som krenker barn

De siste årene har man i økende grad blitt oppmerksom på uønskede seksuelle kontakter mellom jevnaldrende barn og tenåringer; eldre barn som forgriper seg på yngre, og – av og til – yngre barn som forgriper seg på eldre. Forskning viser dessuten at et ikke ubetydelig antall voksne overgripere begikk sitt første overgrep som barn eller i ung alder.

 

Incest 

Incest er inkludert i definisjonene ovenfor. En snever incestdefinisjon innebærer seksuelt samkvem mellom barn og deres biologiske foreldre eller beste- eller oldeforeldre. Man snakker også om søskenincest. Fra et sosialpsykologisk ståsted vil man ofte å bruke et utvidet incestbegrep som inkluderer alle som innehar en foreldrerolle eller en liknende omsorgsrolle overfor barnet.

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#%C2%A7291