content_full_top - is not in layout!

Omfang av incest og seksuelle overgrep

Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep er så omfattende at WHO definerer det som et folkehelseproblem.

Det har blitt utført flere mer eller mindre omfattende undersøkelser av omfanget av seksuelle overgrep i Norge. Undersøkelsene viser alltid noe ulike tall, som henger sammen med hvordan undersøkelsen utføres og måten overgrepene defineres. Tallene fra de forskjellige studiene viser likevel ganske samsvarende tall på omfanget av vold og overgrep. Den siste og mest omfattende undersøkelsen ble publisert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014. 2435 kvinner og 2092 menn i aldersgruppen 18-75 deltok i den landsomfattende undersøkelsen. Undersøkelsen viste at 11.3 % av menn og 33.6 % av kvinnene hadde opplevd noen form for seksuelt overgrep.

 

1 av 20 jenter blir utsatt for voldtekt før fylte 18 år

5 % av kvinner og 1 % av menn forteller at de ble voldtatt ved bruk av makt eller trussel om skade, som barn. Over halvparten av disse fortalte at de hadde blitt utsatt for voldtekt flere ganger. Gjennomsnittsalder ved voldtekter som skjedde før 18 år, er 14 år, og 14 % av de som ble utsatt for voldtekt, opplevde dette før de fylte 10 år.

 

Jenter utsettes oftest for uønsket seksuell kontakt og beføling

Jenter er utsatt for seksuell kontakt før fylte 13 år mer enn dobbelt så ofte som gutter. 4 % av mennene og 10 % av kvinnene i undersøkelsen oppgir å ha vært utsatt for en form for seksuell kontakt før fylte 13 år med noen som er minst 5 år eldre (Thoresen & Hjemdal 2014).

12 % av kvinnene og 5 % av mennene oppgir å ha vært utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år. Dette omfatter uønsket seksuell kontakt i situasjoner der personen ikke kunne samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde, tvunget beføling ved bruk av makt eller trusler om å skade, press til seksuelle handlinger eller andre former for seksuelle krenkelser (Thoresen & Hjemdal 2014).

Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold. I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling (Mossige & Stefansen 2007, Mossige & Huang 2010). Selv om uønsket beføling ikke har en tydelig samleieintensjon, kan hendelsen likevel kan være preget av tvang og maktbruk som i et voldtektsforsøk (Stefansen et al. 2014).

 

Gjerningspersonen er som oftest mann

Mellom 98 og 100 % av voksne som forgriper seg på jenter er menn, avhengig av type overgrep. Blant de som utøver seksuelle overgrep mot gutter, er det også flest menn. Det er imidlertid en større andel kvinner som forgriper seg på gutter enn på jenter. Mellom 16 og 18 % av overgrepene mot gutter utøves av kvinnelig overgriper alene.

 

Gutter i større grad utsatt for ukjent overgriper

For kvinnene som ble utsatt for voldtekt før 18 år eller seksuell kontakt før fylte 13 år, var overgriper i de fleste av tilfellene en de kjente fra før. Om lag 1 av 10 av de overgrepsutsatte jentene hadde bare ukjente overgripere (Thoresen & Hjemdal 2014). Få menn rapporterte om seksuelle overgrep i familien, og en større andel menn rapporterte om seksuell kontakt før 13 år med ukjent overgriper (Thoresen & Hjemdal 2014).

 

Barn og unge begår også seksuelle overgrep

Cirka 30 % av seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge, og om lag halvparten av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep som barn eller tenåring (Kjellgren 2009). I de fleste tilfeller som er rapportert, er overgriperen en gutt.

 

bufdir.no