content_full_top - is not in layout!

Hjelpe- og behandlingstilbud

Barnevernet

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår.  Tjenesten er organisert i kommunalt og statlig barnevern, og disse har ulike oppgaver. Det kommunale barnevernet utfører det daglige og løpende arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til å iverksette tiltak når vilkårene i loven er oppfylt. Barnevernstjenesten skal foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemda, de skal videre iverksette tiltak og følge opp barna og familiene. De har og et forebyggende ansvar som i hovedsak gjelder tidlig innsats overfor barn og familier der det foreligger risiko for omsorgssvikt og utvikling av alvorlig atferdsvansker. Barnevernstjenesten er pålagt å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer, og disse er på sin side pålagt å samarbeide med barnevernstjenesten. Et godt samarbeid mellom barnevernet og andre hjelpetjenester er avgjørende for å gi rett hjelp til rett tid.

For å skape et helhetlig tilbud for barnet, har barneverntjenesten plikt til å utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Det statlige, regionale barnevernet (Bufetat) har ansvar for å rekruttere og formidle fosterhjem, sørge for nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem, og å etablere og drifte barnevernsinstitusjoner.

 

Akuttberedskapen – barnevernvakten og alarmtelefon

Problemer og hendelser kan kreve inngrep til alle døgnets tider. Dersom politiet finner grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for omsorgssvikt som gir grunn til bekymring for barnet, skal patruljen skrive melding til barnevernstjenesten. Ordningen med barnevernvakt er noe ulikt organisert i de forskjellige kommunene og det er derfor ikke alle har en slik vakt.

Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111, er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barnevernstjenestens kontorer er stengt. Alarmtelefonen er både et supplement til lokal akuttberedskap, og et telefonnummer der barn og voksne kan henvende seg til for å søke hjelp for en situasjon, eller bekymring for at et barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

 

Helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgstjenestene har et stort ansvar både i forebygging av overgrep og ved oppfølging av skader som følge av vold og seksuelle overgrep.

 • Legevakten; ivaretar det akutte, medisinske behovet til de som har vært utsatt for vold og overgrep.
 • Overgrepsmottak; et helsetilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og / eller vold i nære relasjoner. De skal ivareta medisinsk undersøkelse og behandling, psykososial støtte og oppfølging samt rettsmedisinsk undersøkelse og sporsikring. Tjenesten er ikke lovpålagt og er derfor ikke i alle kommuner.
 • Fastlege; har et medisinskfaglig ansvar for diagnostikk, behandling og oppfølging. De skal samarbeide med andre instanser for eksempel gjennom utarbeidelse av individuell plan eller videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Så nær som hele befolkningen er tilknyttet en fastlege. Det er de som tar størsteparten av somatiske og psykiske førstehåndsvurderinger, herunder problemer som oppstår relatert til vold og seksuelle overgrep og konsekvenser av dette.
 • Tannhelsetjenesten; i flere fylkeskommuner har tannhelsetjenesten arbeidet målrettet med problematikken seksuelle overgrep, det skal være etablert rutiner i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten slik at mistanke om omsorgssvikt og overgrep rapporteres til rette myndighet.
 • Spesialisthelsetjenesten; her menes både somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rumiddelmisbruk. Dett er tjenester som tilbys i eller utenfor institusjon. For å bli behandlet i spesialisthelsetjenesten kreves det normalt henvisning fra primærhelsetjenesten, forutsatt at man ikke blir lagt inn akutt.
 • Psykisk helsevern for barn og unge; barn og unge som trenger spesialisthjelp fra det psykiske helsevernet kan henvises til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) av fastlege eller leder for barnevern. BUP har ansvar for å utrede barnets tilstand og tilby tilpasset behandling. Behandlingen kan være individuell eller familiebasert, ofte vil den være begge. BUP skal og veilede kommunens helse- og omsorgstjenester og barnevernstjenesten, det kan og være aktuelt å rettlede omsorgs- og støttepersoner i familie og nettverk.
 • Barneansvarlige; spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å ha barneansvarlig personell innen for hver avdeling. De har ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Formålet er å sikre at behovet til barna blir ivaretatt.
 • Kommunepsykologen; psykologer har en viktig rolle i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barr. Kommunepsykologene kan bidra med opplæring i hvordan man snakker med barn om vold og overgrep. De kan undervise om traumesymptomer, veilede og følge opp andre fagpersoner i kommunen.

 

Krisesentertilbudet

Far 1.januar 2010 fikk landets kommuner en lovfestet plikt til å sørge for et krisesentertilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, trygt og midlertidig botilbud, dagtilbud, døgnåpent telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen.

 

Familieverntjenestene

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Det er 50 familievernkontor rundt om i landet, og det er variasjon i tjenestetilbudet mellom regioner og kontorer.

 

Politi og rettsvesen

Politiet møter barn som har opplevd vold og overgrep ved utrykning i akuttsaker og ved dommeravhør. For å begrense skadevirkningen av en traumatisk situasjon må politiet ivareta barna på best mulig måte. Dett ved å avdramatisere sin tilstedeværelse og forklare at hensikten er å hjelpe både voksne og barn, barna må bli forklart hva som skal skje.

 

Statens barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. 

Det er opprettet 11 barnehus i Norge. De ligger i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss.

Alta og Loppa tilhører Statens barnehus Tromsø.

Målet med barnehusene er å gi god og samordnet bistand til barn og unge opp til 18 år, samt voksne med utviklingshemming, som utsettes for/er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep.

Tilrettelagt avhør, medisinsk undersøkelse og behandling/oppfølging tilbys samlet under ett tak.  Hjelpen som gis i barnehusene skal være helhetlig, best mulig samordnet og likeverdig, og tar utgangspunkt i målgruppens behov.

 

KONSULTASJONSTEAMET

Er du offentlig ansatt og arbeider med barn og unge kan du bestille tid hos konsultasjonsteamet som har møter på barnehuset annenhver uke. Barnehuset ønsker å være et lavterskeltilbud for offentlige ansatte slik at disse kan henvende seg for drøfting i saker hvor man er bekymret for at et barn eller en ungdom kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hva som ønskes drøftet kan være forskjellig, en barnehage kan f.eks være bekymret for et barn som viser en seksualisert adferd eller som snakker om at de blir slått hjemme. En kommunal barneverntjeneste kan ha en utredningssak hvor de ønsker å drøfte om saken skal anmeldes til politiet eller ikke.

Alle henvendelsene blir håndtert anonymt.

Hva er konsultasjonsteamet?
Konsultasjonsteamet skal bistå ulike fagmiljøer i Helseregion Nord i håndtering av saker der en har mistanke om eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt.
Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i, eller utviser seksuelt skadelig atferd.

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte eller ved at rådsøker stiller personlig i møtet.

Rådsøker fremlegger saken anonymisert.

Konsultasjonsteamet kan bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i eller overta ansvaret for sakene.

 
Stå ikke alene!
Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettsikkerhetsmessige grunner bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?
Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn, unge og andre særlig sårbare personer, kan kontakte konsultasjonsteamet
Privatpersoner som har mistenker at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.
Man kan også henvende seg anonymt til disse etatene.

Teamet er sammensatt av fagpersoner fra:

 • Barnemedisin
 • Tromsø kommune: Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, Skole
 • Politiet
 • SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
 • RVTS NORD (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Nord)
 • Familievernkontoret
 • ATV (Alternativ til vold)
 • Statens barnehus Tromsø

https://www.statensbarnehus.no/